Discografie

Onverslijtbaar ...

Titel

Subtitel

Orig.

Blank

Da d'hedde of da d'hedde ni

Gustafke

Hutspotpourri

Wij zèn de mannekes van plezier

Wij zijn de mannekes van plezier (Trad.)

Prins Albèr

Mijne vrijer is 'n typpeke (Trad.)

Diên Amerikaan op de maan

De fouragemeestertent (Trad.)

Den enigste Kennedy

De 4 weverkes (Trad.)

Mè al die wegen in ons land

G' hebt zwarte knieën Melanie (Trad.)

Den E3 - tunnel

De Huzaar (Trad.)

'k Hem 'n boeleke gekocht

k Hem een bloemeke geplukt (Trad.)

Merckx toch hoe sterk

Merck toch hoe sterck (Trad.)

Wijle zijn van den Brussèl

Waile zain van Meulebeek (Trad.)

Casatchok

Casatchok

Lot da veuruit gon

Monday to friday

M'ne poempbak

Wien bleibt Wien (Trad.)/Naar de kermis

Amaai, m'n orgel

Kokenete spele

Turkey in the straw (Trad.)

De drij klokken

Les trois cloches

Amaiamai

Mah-Na Mah-Na

De ballade van de Frietmadam

Clotille en Lowie

 

Vorige pagina